روغن انتقال حرارت غذایی شل کسیدا فلوید دی سی 32 | روغن Shell Cassida Fluid DC 32

با ما تماس بگیرید
روغن صنعتی انتقال حرارت غذایی شل کسیدا فلوید دی سی 32 روغن Shell Cassida Fluid DC 32 یک سیال چند

روغن انتقال گرما صنایع غذائی شل اف ام هیت ترانسفر فلوئید 32 | روغن Shell FM Heat Transfer Fluid 32

با ما تماس بگیرید
روغن صنعتی انتقال گرما صنایع غذائی شل اف ام هیت ترانسفر فلوئید 32 روغن Shell Cassida Fluid HT یک مایع

روغن توربو نایکو آی ال ۶۴۰ | TURBONYCOIL 640

با ما تماس بگیرید
روغن توربین HTS / HPC با دمای بالا برای موتورهای داغ تا بسیار داغ TURBONYCOIL ۶۴۰ یک روغن روان کننده

روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین 100

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین  آب، بخار و گاز پارس توربین 100 روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین

روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین  آب، بخار و گاز پارس توربین 32 روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین

روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین  آب، بخار و گاز پارس توربین 46 روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین

روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین  آب، بخار و گاز پارس توربین 68 روغن توربین آب، بخار و گاز پارس توربین

روغن توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 100

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 100 روغن توربین آب، بخار، گاز

روغن توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 32 روغن توربین آب، بخار، گاز

روغن توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 46 روغن توربین آب، بخار، گاز

روغن توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 68 روغن توربین آب، بخار، گاز

روغن توربین آب، بخار، گاز و کمپرسورها بهران توربین 150

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین آب، بخار، گاز و توربو کمپرسور ها بهران توربین 150 روغن توربین آب، بخار، گاز

روغن توربین ایرانول HBS II 32 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 32 روغن توربین  ایرانول HBS II 32 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBS II 46 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 46 روغن توربین  ایرانول HBS II 46 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBS II 68 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 68 روغن توربین  ایرانول HBS II 68 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBX II 32 | روغن ایرانول اچ بی ایکس آی آی 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBX II 32 روغن توربین ایرانول HBX II 32 بر اساس ترکیبی از روغن پایه

روغن توربین ایرانول HBX II 46 | روغن ایرانول اچ بی ایکس آی آی 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBX II 46 روغن توربین ایرانول HBX II 46 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 100 | روغن ایرانول اچ بی 100

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 100 روغن توربین بخار ایرانول HB 100 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 125 | روغن ایرانول اچ بی 125

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 125 روغن توربین بخار ایرانول HB 125 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 65 | روغن ایرانول اچ بی 65

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 65 روغن توربین بخار ایرانول HB 65 بر اساس ترکیبی از روغن